ACTO INFORMATIVO: XOVES, 15 DE ABRIL ÁS 20:00 H. NO C.S. UXÍO NOVONEYRA

domingo, 22 de noviembre de 2009

ASINA POLA RETIRADA DA CHAMADA “ORDENANZA CÍVICA”

Na vida cotiá da nosa cidade maniféstanse os máis variados conflictos derivados da propia convivencia, da diversidade cultural, das diferenzas xeneracionais, de situacións concretas e puntuais emanadas en ocasións da falla de alternativas sociais ou culturais. Ditos conflictos, solucionados de maneira axeitada, poden derivar positivamente na mellora da convivencia cidadá e a súa solución non pasa por medidas coercitivas, represivas e puramente sancionadoras. A solución pasa por modelos preventivos e educacionais baseados en valores colectivos, que permitan a asunción da responsabilidade individual e unha solución voluntaria e consciente.

Emporiso, a Concellería de Protección da Comunidade, Réxime Interior e Transportes presenta unha “Ordenanza de Civismo” que non se axusta á realidade de Lugo e xa amosou o seu fracaso para a solución de problemas na súa cidade de orixe, Barcelona. A ordenanza invoca reiteradamente á convivencia nunha declaración de boas intencións que entra en clara contradicción co contido do articulado. Ao longo deste detállanse deceas de prohibicións que impoñen severas restriccións á liberdade de utilización e manifestación do espazo público. Trátase dunha ordenanza de carácter fundamentalmente represivo que convirte as vítimas en culpables: prohíbense a mendicidade ou a prostitución en vez da miseria e a precariedade.

De aprobarse esta ordenanza, multitude de persoas, colectivos e actividades comúns veranse afectados polas multas, sancións e incluso detencións: asistentes ao “botellón”, mendigos, ciclistas, “gorrillas”, grafiteros, patinadores, practicantes de Parkour, vendedores ambulantes, vendedores de panos, prostitutas, repartidores de publicidade, anunciantes con pancartas, carteis, volantinas ou pegatinas, migrantes, manifestantes e moitos outros veranse afectados en igual medida.

Por suposto, a responsabilidade compartida de facer cidade esixe seguir unhas pautas de comportamento cívico que deben vincular por igual a individuos, colectivos e institucións na preservación do patrimonio urbán, cultural, histórico e natural, así como os bens e servizos públicos.

Por todo o exposto, os colectivos e persoas a título individual abaixo asinantes estimamos que Lugo é unha cidade basicamente segura e que xa existen normas suficientes na actualidade que permiten a sanción de conductas que danen a convivencia cidadá. Non reivindicamos que se pida esmola, se durma na rúa ou se lave nas fontes, senón que ninguén teña necesidade de facelo e que se asegure ás persoas o dereito a unha vida digna. Polo tanto estimamos que non é necesaria unha ordenanza municipal destas características e reclamamos a súa retirada.


Nome e apelidos
Correo electrónico
DNI
Suxerencias
Image Verification
captcha
Please enter the text from the image:
[ Refresh Image ] [ What's This? ]

No hay comentarios:

Publicar un comentario