ACTO INFORMATIVO: XOVES, 15 DE ABRIL ÁS 20:00 H. NO C.S. UXÍO NOVONEYRA

ASINA POLA SÚA RETIRADA

Na vida cotiá da nosa cidade maniféstanse os máis variados conflictos derivados da propia convivencia, da diversidade cultural, das diferenzas xeneracionais, de situacións concretas e puntuais emanadas en ocasións da falla de alternativas sociais ou culturais. Ditos conflictos, solucionados de maneira axeitada, poden derivar positivamente na mellora da convivencia cidadá e a súa solución non pasa por medidas coercitivas, represivas e puramente sancionadoras. A solución pasa por modelos preventivos e educacionais baseados en valores colectivos, que permitan a asunción da responsabilidade individual e unha solución voluntaria e consciente.

Emporiso, a Concellería de Protección da Comunidade, Réxime Interior e Transportes presenta unha “Ordenanza de Civismo” que non se axusta á realidade de Lugo e xa amosou o seu fracaso para a solución de problemas na súa cidade de orixe, Barcelona. A ordenanza invoca reiteradamente á convivencia nunha declaración de boas intencións que entra en clara contradicción co contido do articulado. Ao longo deste detállanse deceas de prohibicións que impoñen severas restriccións á liberdade de utilización e manifestación do espazo público. Trátase dunha ordenanza de carácter fundamentalmente represivo que convirte as vítimas en culpables: prohíbense a mendicidade ou a prostitución en vez da miseria e a precariedade.

De aprobarse esta ordenanza, multitude de persoas, colectivos e actividades comúns veranse afectados polas multas, sancións e incluso detencións: asistentes ao “botellón”, mendigos, ciclistas, “gorrillas”, grafiteros, patinadores, practicantes de Parkour, vendedores ambulantes, vendedores de panos, prostitutas, repartidores de publicidade, anunciantes con pancartas, carteis, volantinas ou pegatinas, migrantes, manifestantes e moitos outros veranse afectados en igual medida.

Por suposto, a responsabilidade compartida de facer cidade esixe seguir unhas pautas de comportamento cívico que deben vincular por igual a individuos, colectivos e institucións na preservación do patrimonio urbán, cultural, histórico e natural, así como os bens e servizos públicos.

Por todo o exposto, os colectivos e persoas a título individual abaixo asinantes estimamos que Lugo é unha cidade basicamente segura e que xa existen normas suficientes na actualidade que permiten a sanción de conductas que danen a convivencia cidadá. Non reivindicamos que se pida esmola, se durma na rúa ou se lave nas fontes, senón que ninguén teña necesidade de facelo e que se asegure ás persoas o dereito a unha vida digna. Polo tanto estimamos que non é necesaria unha ordenanza municipal destas características e reclamamos a súa retirada.


Nome e apelidos
Correo electrónico
DNI
Suxerencias
Image Verification
captcha
Please enter the text from the image:
[ Refresh Image ] [ What's This? ]